Kaavoituslausunnot Hirvensalo-seuralta

Turun kaupunkiL U O N N O S  19.2.2016
Ympäristötoimiala/ Kaupunkisuunnittelu
Puolalankatu 520100 Turku

Lausunto Hirvensalon osayleiskaavan luonnoksesta 2015

• Rakentamisen määrä on liian suuri. Hirvensalon suosio perustuu luonnonläheisyyteen ja väljähköön merelliseen kulttuurimaisemaan. Liian tiivis rakentaminen heikentäisi saarten virkistyskäyttöä, tuottaisi pettymystä nykyisille asukkaille ja vähentäisi saarten vetovoimaisuutta uusien asukkaiden keskuudessa.
• Luontokohteiden merkintä kaavaan on hyvä asia. Lisäksi kallioiden lakialueet pienipiirteisine kallionnyppylöineen ja suopainanteineen tulee jättää rakentamatta.
• Valaistun kevyen liikenteen väylästön lisäksi tulee maastoon kunnostaa polkuja koiranulkoiluttajille, hölkkääjille ja muille liikkujille sekä varata tilaa rantaan johtaville laitureille ja ongintapaikoille saaren eri osiinLauttarannan ja Honkaistenrannan välille on varattava rantaan kevyen liikenteen väylä ja mahdollisuus merivesiuimalan rakentamiseen.
• Illoisten järven ympäri rakennettava metsän, ruovikon ja kyläteiden kautta kulkeva luontopolku 
• Kulkuyhteydet mantereelle on toteutettava niin auto- kuin kevyen liikenteen väylien osalta ripeästi. Umpeen rakentamisella ei saa estää kaavan tavoitevuoden jälkeisiä mahdollisia lisäyhteyksiä.
• Kakskerrantien varren julkiseen rakentamiseen varattu C –alue tulee toteuttaa arkkitehtonisesti laadukkaana ja enintään 2 (-3) kerroksisena . Yhtenäinen rakennusmateriaali (punatiili, puu, …) vaihtelua antavine yksityiskohtineen tuottaa parhaimmillaan pikkukaupunkimaisen miljöön jossa liikkuminen jalan voi tapahtua katettuja kulkuväyliä pitkin bulevardimaisesti istutetun pääväylän suuntaisesti.
• Palvelurakentamisen tulee toteutua samassa tahdissa saarten asukasmäärän kasvamisen kanssa.  Hirvensalon kolmannelle koululle tulee varata paikka em. C-alueelta.
• Pujottelumäen ja Syvälahden koulun väliselle alueelle tulee rakentaa kansalaistori ja istutettava puisto (kesätori, kirpputorittapahtumat ja konsertit, esiintymislava, katsomo…)
• 110 kV voimansiirtolinja Ilpoisiin tulee rakentaa maakaapelina, samoin pienemmät sähkölinjat.

Turussa  24.2.2016
Hirvensalo-seura ry

________________________                        __________________________
Niko Aaltonen, puheenjohtajaPetja Raaska, varapuheenjohtaja
Asia:                                   Lausunto kaavaehdotukseen

Vanhan Kakskerrantien ranta ja kelluvat talot

Lausunnon esittäjä:          Hirvensalo-seura ry.


Hirvensalo-seura ry lausuu kaavaehdotuksesta seuraavaa:

1)      Kaava on laadittava siten, että kevyen liikenteen sillan rakentaminen kaava-alueelta keskustan suuntaan on toteutettavissa nopeassakin aikataulussa ilman, että asemakaavaa tarvitsee tältä osin muuttaa. Kevyen liikenteen silta toimii tarvittaessa Hirvensalon varasiltana.
2)      Kaava-alueelle, esim. kevyen liikenteen sillan pieleen, on varattava paikka laiturille vesibussia varten.
3)      Telakka-alueen ilmeeseen on kiinnitettävä huomiota. Alue muodostaa kaupunkikuvallisesti laajan alueen, jonka vierestä kulkee kasvava määrä asukkaita. Alue ei saa näyttää epämääräiseltä varastoalueelta, vaan sen yleisilmeeseen on oltava siisti.
4)      Kaava-alueelle tulee varata puiston rannalle paikka merivesiallasta ja uimista varten.


Turussa 28. päivänä tammikuuta 2015.

                                                                 Hirvensalo-seura ry.
                                                                 Ympäristötoimikunta


Markku Hyvönen                                     Henri Littunen                    Risto Villa

ympäristötoimikunnan pjAsia: Lausunto kaavaehdotukseen

Särkilahden alueen kaava


”Särkilahti”, 10/2014

Mielipiteen esittäjä:           Hirvensalo-seura ry.
Hirvensalo-seura ry kiinnittää huomiota osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa seuraaviin kohtiin:
1)      Vaikka nykytrendinä on tiivis rakentaminen, jo asutetun alueen kaavoittamisessa on kunnioitettava jo olemassa olevia rakennuksia ja niiden pihapiirejä eikä uutta rakentamista saa tuoda liian lähelle vanhoja rakennuksia.
2)      Alueella olevat erityisen kauniit ja erottuvat puut on säilytettävä ja inventoitava ennen yksityiskohtaisen kaavoituksen aloittamista. Tällaisia vanhoja mäntyjä on esimerkiksi Toijaisten kylätien varrella. Ne ovat maamerkkejä, jotka säilyvät ihmisten muistissa eikä niitä ole syytä hävittää maiseman muutoin muuttuessa.
3)      Koska alueelle tulee paljon lapsiperheitä, on Särkilahden vanhan koulun urheilukenttä säilytettävä ja kunnostettava nykyvaatimuksia vastaavaksi. Kenttää ei tule siten kaavoittaa muuhun tarkoitukseen.
4)      Alustavan kaavahahmotelman mukaan Toijaisten kylätien liikenne tulee lisääntymään huomattavasti. Katsomme, että parempi vaihtoehto olisi jatkaa Toijaisten kylätieltä yhteys metsän läpi tulevalle Kukolantielle, jolloin liikennemäärät jakaantuisivat kahdelle reitille.
Turussa 23. päivänä syyskuuta 2014.
                                                                 Hirvensalo-seura ry.
                                                                 Ympäristötoimikunta
Markku Hyvönen                                     Henri Littunen                    Risto Villa
ympäristötoimikunnan pj

                            

”Moikoisten itäranta” 748-2014

Mielipiteen esittäjä:           Hirvensalo-seura ry.

Hirvensalo-seura ry kiinnittää huomiota osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa seuraavaan:


Kirjamäenkadun päässä oleva korttelin 51 tontti 22:a esitetään jaettavaksi kolmeen osaan ja sen käyttötarkoituksen muuttamista huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialueesta asuinrakentamiseen (Y –> A). Tämä tarkoittaisi sitä, että saaressa jälleen yksi yhteys meren äärelle suljetaan asukkailta. Tietojemme mukaan lähialueen asukkaista varsinkin aikuiset ovat käyttäneet YV-tontilla olevaa uimalaituria uima- ja virkistäytymispaikkana.


Pidämme tärkeänä, että suunnitellulle alueelle varataan myös niille asukkaille, joilla ei ole rantatonttia, mahdollisuus päästä meren äärelle virkistäytymistarkoituksessa. Tämä voitaisiin toteuttaa esim. siten, että tontista erotetaan vain kaksi asuintonttia ja sopiva osa alueesta jätettäisiin yleiseen Y-tarkoitukseen.

Turussa 23. päivänä lokakuuta 2014. 

                                                                 Hirvensalo-seura ry.

                                                                 Ympäristötoimikunta

Markku Hyvönen                                     Henri Littunen                    Risto Villa

ympäristötoimikunnan pj

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti